Welcome to Demon School! Iruma-kun - Ending | Debikyu

Artist: Yu Serizawa
Song: Debikyu