Pokémon Opening Theme (Version XY) Song (Season 17 Opening)

https://youtu.be/H-HLIhvBLcM?list=PLoAYKsOkRVg9UyTapv7yYmAbBkDBG6302