Pokémon Opening Johto Song (Season 3 Opening)

https://youtu.be/rvdNAcmL6IE?list=PLoAYKsOkRVg9UyTapv7yYmAbBkDBG6302