Food Wars! The Third Plate - Ending 1 | Kyokyojitsujitsu

Artist: nano.RIPE
Song: Kyokyojitsujitsu